Rybičky – 7. třída

Žlutý den info

Ve středu 29.3. přivítáme v naší třídě opožděně jaro. Pokud děti mají, mohou přijít ve žlutém triku

Neseme knihy do knihobudky

Děkujeme rodičům Emilky, Mikuláše a Nely H. za přinesení knihy do knihobudky

Středa 22.3.- Den vody v MŠ

Ve středu se v naší třídě bude konat Den vody.Pokud doma máte modré triko, mohou si ho děti vzít.

Divadlo- pondělí 20.3.

V pondělí ráno bude v MŠ divadelní představení s názvem Pasáček vepřů

Výlet- úterý 21. 3. 2023

V úterý pojedeme na výlet do Muzea policie v Praze. Shlédneme preventivní program pro děti s názvem Barevný semafor.Do školky...

Naše motto: Všichni jsme kamarádi

7.třída je součástí nové přístavby, která byla otevřena v září r. 2011. Nachází se v areálu MŠ a zároveň v těsném sousedství základní školy. V blízkosti máme i les, kam chodíme na vycházky poznávat přírodu a pozorovat změny spojené s ročními obdobími. Další možností pobytu venku je rozlehlá zahrada s pískovištěm , dřevěnými herními prvky a nově vybudované dopravní hřiště, které rozvíjí pohybové schopnosti dětí a poskytuje možnost seznámit se se základy pravidel dopravního provozu.

Vzhledem k tomu, že naše třída je smíšená, dobrými pomocníky pro adaptaci „malých“ děti jsou „předškoláci“, kteří jsou vzorem a motivací ke zvládání běžných činností. Základem naší práce je snaha o vytváření podnětného prostředí. Snažíme se vést děti pomocí her, činností a modelových situací k vytváření vlastního názoru s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a jejich aplikaci v praxi.

Do třídy jsou začleňovány děti se SVP ,pro které je vytvořen individuální program a pracují ve spolupráci s asistentem pedagoga.

Důležitou součástí je cílená práce s předškoláky. Činnosti jsou zaměřené na zvládnutí potřebných kompetencí ke vstupu do školy. Z tohoto důvodu jsme vytvořily plán pro předškoláky sestavený podle RVP. Náměty pro práci čerpáme z jednotného zásobníku pracovních listů, odborné literatury, seminářů pro pedagogy a samostudia. Při práci využíváme didaktické pomůcky, které průběžně doplňujeme. Předškoláci dále absolvují plavecký výcvik.

Pro dodržování bezpečnosti a zásad slušného chování ve třídě i mimo ni jsme společně s dětmi také vytvořili vlastní „pravidla“(viz „Pravidla naší třídy“ na nástěnce), kterými se snažíme řídit.

Kromě činností, které nabízíme v rámci třídního plánu se snažíme práci obohatit o netradiční akce (viz „Plán akcí“ vyvěšený na nástěnce).

Daří se nám a je oceňována spolupráce s rodiči. Abychom rodičům udělali radost i my, připravujeme pro ně dvakrát během školního roku vystoupení (vánoční a ke Dni matek), kde předvedeme něco z toho, co jsme se naučili. Zdrojem informací pro rodiče jsou webové stránky a aplikace „Naše MŠ“.

 

K posouzení dosažení stanovených cílů využíváme metod diagnostiky (rozhovory, záznamové archy, kresebný vývoj). Výsledky diagnostiky včetně pracovních listů jsou zakládány do portfolia dítěte, které je souborem prací a výsledků v jednotlivých oblastech,vzpomínkových listů a příspěvků od rodičů.