Motýlci – 6. třída

Motýlci – 6. třída

Ve třídě „MOTÝLCI“ je zapsáno 24 dětí ve věku 3-6 let.

Třída se nachází v novém pavilonu, který byl otevřen ve školním roce 2011/2012. Třída je prostorná, v přední části jsou stolečky pro praktické a výtvarné činnosti a zároveň využívány pro stolování. Zadní část s kobercem slouží k pohybovým aktivitám, hraní a prostor k odpočinku. Třída je vybavena dostatečným počtem hraček, sportovním náčiním, které mají děti volně k dispozici, máme zde též didaktické pomůcky, rytmické hudební nástroje, piano a pomůcky k tvořivým činnostem (pastelky, lepidla, nůžky, raznice, plastelínu, …),TV, PC, robotické hračky ,elektronické knihy s Albi tužkou.

Ve své výchovné činnosti vycházíme ze ŠVP „DUHOVÁ CESTA“ , který je rozpracován do týdenních bloků. Děti se schází do 8 hodin. Pak následuje ranní kruh, ranní pohybové aktivity, didakticky zacílené činnosti ve skupinách, individuální práce s dětmi, logopedická prevence, jazykové vzdělávání, příprava předškoláků na vstup do ZŠ. Do třídy dochází 1 x týdně paní učitelka Sandra Palečková, která vede logopedickou prevenci, tato prevence nenahrazuje práci klinického logopeda ani procvičování s rodiči .Ve třídě se zaměřujeme na pohybovou činnost a sportovní aktivity. Vyrábíme pomůcky pro neřízenou činnost, kterými rozvíjíme grafomotoriku, myšlení a řeč, sluchové a zrakové vnímání, vnímání prostoru a času, matematické dovednosti….. K budově náleží též prostorná zahrada, vybavená dřevěnými prvky- domečkem, mašinkou, altánem, chodníčkem ,tabulemi a pískovištěm. Využíváme nejen zahradu, dopravní hřiště, chodíme též na vycházky do blízkého okolí, navštěvujeme historická místa ve městě, základní školu, knihovnu,….Fotografie z akcí třídy jsou k nahlédnutí ( http://mstynec-6-trida.webnode.cz/)

Snažíme se dětem vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, pro jejich zdravý vývoj, učíme je být kamarády. Chceme, aby na roky prožité v mateřské škole měly, co nejkrásnější vzpomínky.

Ve třídě pracují paní učitelky : Eva Pazderová, Lenka Vrbatová