Lišáci – 2. třída

Lišáci – 2. třída

V tomto školním roce je v naší třídě zapsáno 24 dětí ve věku 3-6 let.

Naše MŠ se nachází v bezprostřední blízkosti přírodních objevů. Děti mají možnost přímého pozorování přírody jak v okolí naší školy, tak i na zahradě, která je vybavená prvky v přírodním stylu. Děti mají tak velké možnosti prozkoumávat živou i neživou přírodu, a tak si ověřovat své získané vědomosti.

Naše třída má i svého společníka – chytrého lišáka, který nás provádí životem v MŠ.

Kompetence a cíle naplňujeme podle RVP MŠ a ŠVP.

Na začátku roku se budeme s novými dětmi adaptovat na nové prostředí MŠ a upevňovat kolektiv. Budeme se snažit vytvářet takové podmínky, aby byla jejich adaptace co nejpříjemnější. Se všemi dětmi si nastavíme pravidla třídy. Zaměřením naší třídy bude výtvarná a enviromentální činnost propojená i do lidových tradic, která nás bude provázet ve všech vzdělávacích oblastech po celý rok. Od října otevřeme i výtvarný kroužek „Šikulové“, kde bufou děti využívat nové a netradiční výtvarné techniky, při kterých si budou procvičovat jemnou motoriku, což je velmi důležité pro přípravu dítěte na psaní. V tomto zájmovém kroužku chceme podněcovat u děti tvůrčí talent a zručnost, tvořivost a samostatnost při práci.

Velký důraz budeme klást na rozvoj smyslového vnímání. V rámci logopedických chvilek se budeme věnovat gymnastice mluvidel a motorice jazyka.

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady IP, přiměřenosti, systematičnosti a posloupnosti.

Ve třídě chceme navodit přátelskou atmosféru, budeme podněcovat zvídavost, touhu po hezkém prožitku, posílení myšlení a tvůrčím talentu.

Děti se schází do 8:00. Tento čas je vymezen pro volnou hru. Děti mají možnost si vybrat z bohaté nabídky her a činností. Po těchto aktivitách následuje ranní kruh, při kterém si povídáme o tématu týdne, o zážitcích, či si jen sdělujeme informace, co nás čeká, co jsme zažili, co bychom chtěli dělat. Po těchto aktivitách následuje „velké cvičení“ nebo pohybová chvilka. U těchto činností se děti spontánně projeví, při čemž si rozvíjí hrubou motoriku, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru. Následuje hygiena a svačina, kde se děti učí samostatnosti a základům stolování. Po svačině probíhají didakticky cílené činnosti formou individuální nebo skupinové práce, které jsou zaměřené dle týdenního plánu. Následuje příprava na oběd (všechny děti se snaží si samostatně prostřít). Při přípravě na pobyt venku dbáme na samostatnost při oblékání. Venku se střídají procházky do okolní přírody s pobytem na školní zahradě.

Po pobytu venku následuje hygiena a oběd. Po obědě jdou některé děti domů, ostatní se připravují na odpočinek. Po četbě pohádky většina dětí odpočívá v klidu. Předškoláci odpočívají pouze krátce. Potom si mohou jít hrát, provádět klidové aktivity nebo se s učitelkou věnují předčtenářské a matematické gramotnosti, rozvoji jemné motoriky, výtvarným činnostem. Po odpočinku se chystáme na odpolední svačinu, po které se děti zapojují do zájmových činností s jednotlivcem, či ve skupinkách. Při těchto činnostech se rozcházejí domů.

Denní řád je flexibilní a plně se přizpůsobuje potřebám dětí. Pitný režim je zabezpečen po celý den a je zde také kladen velký důraz na zdraví životní styl.

Velice důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči. O pokrocích dětí je vždy informujeme a udržujeme s nimi přátelský vztah.

Hlavním cílem naší práce je, aby děti odcházely domů plné dojmů, zážitků, šťastné a spokojené.

Click here to change this text

Click here to change this text

Click here to change this text