Berušky – 9. třída

Berušky – 9. třída

Odloučené pracoviště Chrást nad Sázavou

Mateřská škola Chrást nad Sázavou je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Týnec nad Sázavou (Komenského 278).

V naší MŠ máme celkem 2  třídy – Ježci a Berušky. Vzhledem k věku dětí ve třídě je hlavním cílem vyučujících postupná příprava dětí na vstup do školy, vytváření a prohlubování kamarádských vztahů a fungujícího kolektivu, kde by vládla klidná a přátelská atmosféra a děti by se zde cítily dobře. Zaměřujeme se na různé aktivity, zejména na pohybové činnosti, zlepšování grafomotoriky, čtenářskou a matematickou pregramotnost, polytechnické činnosti, projektové dny a environmentální výchovu.

Naším hlavním cílem je vytvořit ve třídě příjemné klima pro adaptaci dětí a vést je k samostatnosti, zejména v sebeobsluze (převlékání, hygiena, stolování), v umění požádat o pomoc, vyslovit svou potřebu, své přání. Problémy, konflikty a obdobné situace se děti učí vyřešit nejdříve mezi sebou, slovy, teprve při neúspěchu jdou požádat dospělého.

Aby nám bylo ve třídě dobře, mohli jsme se smát, hrát si a užívat si, cítit se dobře, šťastně a bezpečně, něčemu se naučit a přitom byli „kamarádi“, vytváříme si a dodržujeme naše „třídní pravidla“.

Dětem dopřáváme spoustu pohybu, a to jak při ranním cvičení, tak během spontánních her v herně nebo na školní zahradě a procházkách. Neboť: VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!

Velice důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči. O pokrocích je vždy informujeme a udržujeme přátelský vztah. K tomu nám napomáhají i společné akce s rodiči, jako jsou např. tvořivé dílny, vánoční besídka, společný dětský den či rozlučka s předškoláky.

Pracujeme podle vzdělávacího programu „Duhová cesta“, který je rozvržen na čtyři hlavní témata podle ročních období: Barevný lísteček, Sněhová vločka, Žlutý petrklíč a Červená jahoda. Plánování výchovné práce na obou třídách je koncipováno do dalších týdenních, již konkrétnějších témat, která si vytváří vyučující ve třídě. Předškolákům je věnována zvýšená péče v přípravě do školy, která probíhá v době odpočinku mladších dětí. Běžný program MŠ obohacujeme návštěvami divadel v MŠ, pěší turistikou, výlety do Týnce, návštěvou kina v Čerčanech apod. ale i vzdálenějšími exkurzemi a výlety.

Během roku pořádáme tradiční Vánoční besídku, dílnu pro děti a rodiče, společné hraní dětí s rodiči a rozloučení se školním rokem. Pro děti samotné pak halloweenskou party, mikulášskou nadílku či maškarní a čarodějnice.

Dětem se snažíme věnovat maximální péči a naší prioritou je, aby u nás byly šťastné a spokojené.