Šablony OP JAK pro MŠ Týnec nad Sázavou

Šablony pro MŠ Týnec nad Sázavou

Stručný popis

Mateřská škola obdržela dotaci z Operačního programu Jana Amose Komenského (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Byla zřízena pozice školního asistenta (0,6 úvazku), pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci se budou moci zúčastnit dalšího vzdělávání (24 kurzů), v rozsahu 32 hodin bude poskytováno inovativní vzdělávání dětí (pro děti se SVP a děti ohrožené školním neúspěchem) a pro rodiče bude uspořádáno 8 tematických a komunitních setkání s odborníky v oblasti logopedie, psychologie, speciální pedagogiky apod.

Cíle projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblasti personální podpory (školní asistent), profesního růstu pracovníků, znalostí a dovedností dětí, tematického a komunitního setkávání rodičů a odborníků.

Výsledky

Školní asistent – vytvoření 1 pracovního místa

Další vzdělávání pedagogický a nepedagogických pracovníků MŠ – 24 kurzů

Inovativní vzdělávání dětí – v rozsahu 32 hodin

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ – 8 setkání rodičů s odborníky v oblasti logopedie, psychologie, speciální pedagogiky a konzultování přípravy dětí na vstup do základní školy, případně další výchovné či vzdělávací potíže dětí.

Realizace

září 2022 – srpen 2024

Registrační číslo

CZ.02.02.XX/00/22_002/0001964